Tìm kiếm thông tin IP WHOIS là gì?

Tìm kiếm thông tin IP WHOIS bằng công cụ tra cứu IP WHOIS cho bất kỳ địa chỉ IP nào được phân bổ. Công cụ này hoạt động như một loại tra cứu IP miền để cung cấp cho bạn thông tin liên hệ của chủ sở hữu địa chỉ IP. Kết quả cũng hiển thị cơ quan đăng ký Internet khu vực (RIR) đã chỉ định IP, chủ sở hữu được chỉ định, vị trí và chi tiết báo cáo lạm dụng. Với công cụ này, bạn cũng có thể xem số lượng địa chỉ IP nằm trong khối được gán cho chủ sở hữu IP mà bạn tìm kiếm.

Bài tin tương tự