Cơ quan đăng ký Internet khu vực là gì?

Cơ quan đăng ký Internet khu vực, hay RIR, là các tổ chức quản lý việc phân bổ và đăng ký tài nguyên số Internet, chẳng hạn như địa chỉ IP. Chúng được chia ra khắp thế giới, mỗi cơ quan đăng ký cung cấp phạm vi phủ sóng cho một khu vực khác nhau.

RIR là cần thiết vì tính chất mở rộng của Internet. Mặc dù có nhiều IP có sẵn để sử dụng nhưng không phải là số lượng không giới hạn. Do đó, Cơ quan đăng ký Internet khu vực thiết lập các hướng dẫn để xử lý việc phân bổ sau khi IANA tạo ra IP.

Mỗi RIR tuân theo cùng một chính sách cơ bản và từ đó, mỗi cơ quan đăng ký có thể quản lý theo cách cần thiết cho khu vực của mình. Họ giám sát nhóm IP và bảo vệ các chính sách của Internet cho tất cả người dùng.

Bài tin tương tự