Tìm thông tin IP khác

Tìm kiếm cơ sở dữ liệu địa chỉ IP của WHOIS có tác dụng tìm ra địa chỉ IP được đăng ký với ai và cung cấp dữ liệu khác khi bạn đã có địa chỉ IP. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, trước tiên bạn có thể cần tìm địa chỉ IP từ một miền để tìm kiếm địa chỉ đó trong công cụ tra cứu WHOIS.

Để tìm địa chỉ IP từ một miền, hãy tra cứu miền trong hệ thống tên miền bằng công cụ tra cứu DNS . Để tìm miền từ một địa chỉ IP, hãy sử dụng tra cứu địa chỉ IP ngược hoặc tra cứu DNS ngược .

Bài tin tương tự