5 cơ quan đăng ký Internet khu vực

Tất cả năm RIR được thống nhất bằng cách tham gia vào Tổ chức Tài nguyên Số (NRO) tập thể. Tuy nhiên, chúng cũng hoạt động riêng biệt như sau:

Bài tin tương tự