WHOIS có nghĩa là gì?

WHOIS không đại diện cho bất cứ điều gì; đúng hơn, nó được hiểu là “ai là”. Cụm từ này được viết hoa vì đây là giao thức truy vấn và phản hồi được sử dụng để truy vấn cơ sở dữ liệu chứa người dùng đã đăng ký địa chỉ IP khi tra cứu địa chỉ IP WHOIS. Giao thức WHOIS cũng được sử dụng để truy vấn các loại cơ sở dữ liệu khác có chứa thông tin tương tự về tên miền.

Bài tin tương tự